VU Geoplaza

De Kloosterkaart is gebaseerd op de Kloosterlijst die op de VU is vervaardigd. Vooralsnog is de Kloosterkaart een proefversie. De kaart geeft in eerste instantie de situatie weer van het jaar 1500. Dit betekent dat kloosters die al voor die tijd ten onder gingen, (nog) niet worden weergegeven.De Kloosterregels (de leefregel of het geheel van leefregel en constituties waarnaar de leden van een kloosterorde zich als gemeenschap in een klooster hadden te richten) zijn als kaartlagen (layers) te zien.  De kloosterordes met hun symbolen worden zichtbaar door de legenda aan te klikken.
Klik op de rode infoknop en dan op het symbool van een individueel klooster en het bijbehorende record uit de Kloosterlijst wordt getoond, vaak met foto.

Fullscreen
Viewer help
Error: Only one map can be active on the page
Map services:

Toelichting

De Kloosterlijst bevat basisgegevens over alle middeleeuwse kloosters in Nederland. Hij is vervaardigd binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen (toen nog: Faculteit der Letteren) en is raadpleegbaar als zelfstandige website: http://www2.let.vu.nl/oz/kloosterlijst/. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de site ligt bij prof. dr. Koen Goudriaan; voor de ICT tekent drs. B.F. Stuyvenberg. In oorspronkelijke vorm werd deze site in 2008 gelanceerd; sindsdien zijn met regelmaat verbeterde versies uitgebracht. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de invoeging van sleutelgegevens over archeologisch onderzoek dat in de kloosters heeft plaatsgevonden. Een nieuwe update staat voor het jaar 2016 op het program. De website bestaat uit meerdere componenten en is van een ruime inleiding voorzien. Het kernbestand van deze website wordt gevormd door de artikelen over de afzonderlijke kloosters (ruim 700). Aan deze artikelen worden foto’s toegevoegd voorzover er in de openbare ruimte nog zichtbare herinneringen zijn; dit proces is nog niet helemaal voltooid.

Werkwijze/verantwoording

Deze Kloosterkaart komt in de plaats van de kloosterkaart die door S. Muller Hzn e.a. in 1921-1923 is gepubliceerd in de Geschiedkundige Atlas van Nederland van A.A. Beekman. In 1941-1942 verscheen het Monasticon Batavum van M. Schoengen, P.C. Boeren en D. de Kok, een vlakdekkend overzicht van alle kloosters in ons land, maar zonder bijbehorende kaart. Sindsdien heeft het onderzoek niet stilgestaan. De belangrijkste publicaties per klooster worden genoemd in de Kloosterlijst; ze zijn ook zo goed mogelijk verwerkt in deze Kloosterkaart. Er is verder systematisch rekening gehouden met de stadsplattegronden van Jacob van Deventer uit circa 1560 (moderne editie door C. Koeman en J.C. Visser, 1992-2001). Voor de noordelijke provincies kon worden teruggevallen op de HISGIS site van de Fryske Akademy in Leeuwarden. De kaart ‘Kloosters omstreeks 1300’ in De Bosatlas van de Geschiedenis van Nederland berust op de gegevens in P. de Nijs & H. Kroeze (red.), De Middeleeuwse kloostergeschiedenis van de Nederlanden (2008-2011), waarin het recente onderzoek niet systematisch is verwerkt.

Vervolgplannen

Het ligt in de bedoeling deze Kloosterkaart  nog uit te breiden. Er wordt gewerkt aan een diachrone versie met een groot aantal ijkjaren en het integreren van de Kloosterkaart in de kloosterlijst website. Daarnaast bestaan plannen om ook de ongeveer zeventig ‘seculiere kapittels’ in ons land op te nemen: colleges van geestelijken die aan belangrijke kerken waren verbonden maar niet de kloostergeloften hadden afgelegd.

 

Cartografische bronnen:

De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart / S. Muller Hzn., J.G.S. Joosting, J.S. van Veen en A.A. Beekman. In: Geschiedkundige atlas van Nederland. Eerste Deel. Begin – 1561.
’s-Gravenhage : Nijhoff, 1920.
UBVU LA.08744gk: 162 en LK.11862gk: (mag) 162

De stadsplattegronden van Jacob van Deventer / [voorw.] C. Koeman ; [inl.] J.C. Visser ; [eindred.: P.C.J. van der Krogt]. - Landsmeer : Robas, 1992-2001. - 12 dl.
UBVU LK.10466gk: 162.s.

Kloosters in laat-middeleeuws Nederland. Kaart 23 in: Atlas van de Nederlandse beschaving / J.J.M. Timmers. – Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1957.

Kloosters omstreeks 1300. In: De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland / [red. en cartografisch ontwerp: Noordhoff Atlasproducties]. - Groningen : Noordhoff Atlasproducties, 2011.
UBVU LK.11933gk: 162.

Website:
HISGIS : http://www.hisgis.nl/hisgis/gewesten/fryslan